افتخارات

...

افتخارات

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده‌است: «مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد».


در این راستا اعضای خانواده بازرگانی دکتر گلکار در موقعیت و مناسبت های مختلف سعی در یاری و ساخت جامعه شادتر داشته اند و شعار این خانواده در حوزه کسب و کار (محل کسب حلال گوشه ای از خانه خداست) و در جنبه ارتباط های انسانی و اجتماعی تاکید بر (#مشتی_باشیم) می باشد.


کمک در تامین مصالح سازمان های خیریه ای از جمله کهریزک در سال های متمادی و عناوینی از جمله کار آفرینی برتر در سطح کشور شاهدی بر مشی رفتاری این خانواده دارد.